Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego ryneczekprzypraw.pl prowadzonego przez Efficient way sp. z o.o. ul. Cegielniana 4A/25 40-404 Kraków, Polska. NIP 679-323-77-85 mail: kontakt@efficientway.pl
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
   2. Produkt – produkty dostępne w Sklepie, również produkty elektroniczne (treści cyfrowe);
   3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ryneczekprzypraw.pl/regulamin;
   4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ryneczekprzypraw.pl/produkty, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
   5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   6. Właściciel – Efficient way sp. z o.o. ul. Cegielniana 4A/25 40-404 Kraków, Polska. NIP 679-323-77-85 mail: kontakt@efficientway.pl, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
   7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  3. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. Jeśli nie stwierdzono inaczej w opisie, podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
  1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów.
  2. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: Imię i nazwisko, email, dane do faktury, sposób płatności i inne.
  3. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego https://ryneczekprzypraw.pl/produkty lub telefonicznie.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia (formularz można wypełnić także telefonicznie). Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
  3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych i adresu e-mail.
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
   1. głównych cechach Produktu,
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami,
   3. możliwości odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
  8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
  10. Właściciel zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 7 dni od chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym.
  11. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w
   chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
  2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
  3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez przelew bankowy lub system przelewy24, system PayPal lub płatnością przy odbiorze.
  4. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po przesłaniu informacji o otrzymaniu płatności, poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail.
  5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 60 dni od
   daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail: kontakt@ryneczekprzypraw.pl.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi.
  4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  5. W przypadku produktów fizycznych należy dokonać zwrotu na adres: Efficient way sp. z o.o. ul. Cegielniana 4A/25 40-404 Kraków, Polska.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt elektroniczny (treści cyfrowe).
 5. REKLAMACJA I GWARANCJA
  1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres kontakt@ryneczkprzypraw.pl lub pisemnie na adres Fundacja Rozwoju Efficient way sp. z o.o. ul. Cegielniana 4A/25 40-404 Kraków, Polska.
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUp” Cieplińskiego 52/33, 31-429 Kraków. W przypadku produktów cyfrowych, należy zaprzestać ich używania i usunąć wszelkie posiadane kopie produktu.
  7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 6. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
  2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi
   zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatnościdostępnej pod adresem: https://prostenuty.pl/polityka-prywatnosci
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
   między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2020.
  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.